Prawo i wymiar sprawiedliwości Rachunkowość, finanse 

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również i dzisiaj, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, a brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych środków nie jest równy – pokaźna ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje nieznaczny ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny nierzadko posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.

Zobacz również